→ વાર્ષિક 15,000/- ફી છે. જે ત્રણ મહિના મુજબ જમા કરાવવાની હોય છે.