→ વાર્ષિક ૧૩,૫૦૦/- ફી છે. જે ત્રણ મહિના મુજબ જમા કરાવવાની હોય છે.